Vores mission er at understøtte et aktivt liv for vores kursister

Her finder du skolens vedtægter: Skolens vedtægter.

Vedtægterne er lagt på hjemmesiden den 22. januar 2020 og er vedtaget af bestyrelsen den 28/8 2019. Vedtagelsen er sket efter reglerne i vedtægterne fra november 2012, som 2019-vedtægterne erstatter.

Højskolens formål er iflg. vedtægernes §2 at drive en højskole for seniorer inden for rammerne af de gældende regler om folkehøjskoler.

Højskolens værdigrundlag er ifølge vedtægternes §3:

Højskolen Marielyst bygger på den danske kulturarv og driver højskole i den grundtvigske højskoletradition med dens bekendelse til det folkelige og dens betoning af frihed for den enkelte i et fællesskab præget af frivilligt samvær og fordomsfri dialog. 

Vi tror på, at et aktivt og engageret liv er forudsætningen for høj livskvalitet. Højskolens tilbud/aktiviteter/undervisning og kursusophold skal derfor, set som en helhed, give den enkelte kursist inspiration, viden og mod til at fortsætte et aktivt, engageret liv langt op i årerne. 

Det skal ske ved at udbyde kortere kurser inden for en meget bred palette af fag og emner, og som i sin praktiske organisering og pædagogiske tilgang er målrettet landets seniorer.

Bestyrelsen har tillige vedtaget et tillæg til højskolens vedtægter og som er en uddybning af højskolens formål.

Højskolens virksomhed tilrettelægges ud fra følgende værdier.

  • Højskolen vægter værdier som god undervisning med flere samtidige valgmuligheder for de enkelte kursister.
  • Der undervises både i boglige og kreative fag samt fysiske aktiviteter.
  • Kursisterne møder velforberedte og kvalificerede lærere/foredragsholdere, der kan skabe nysgerrighed og motivere til livslang læring.
  • Højskolens lærere/foredragsholdere præsentere en bred folkelig og almendannende, veltilrettelagt undervisning, der bibringer kursisterne ny viden samt lægger op til debatskabende virksomhed. Der gås ikke på kompromis med fagligheden. Formidlingsformen tager hensyn til kursisterne forskellige niveauer, ønsker og behov.
  • Højskolen er stedet, hvor der skabes muligheder for et godt socialt samvær, tryghed, selvstændighed og fællesskab. Kursisterne møder et engageret personale i gode fysiske rammer, der kan tilgodese en bred gruppe af kursister fra forskellige samfundslag og med evt. fysiske begrænsninger.
  • Højskolen vægter et miljø, der giver kursisterne arbejdsglæde. De oplever en positiv afsmittende atmosfære, der medvirker til at skabe et godt forhold kursisterne imellem.
  • Højskolen lægger vægt på at skolens tilbud/aktiviteter/undervisning og kursusopholdet som helhed giver inspiration til fortsat foretagsomhed hos den enkelte kursist, så man kan arbejde videre, når man kommer hjem – selvvirksomhed.
  • Højskolen lægger stor vægt på, at kursisterne efter afsluttet kursusophold rejser glade, tændte og opløftede hjem, fyldt med energi med mod på livet lyst til at deltage i de hjemlige lokale undervisnings-/aktivitetstilbud, så hverdagen bliver til glæde for den enkelte og dens omgivelser samt at de igen har lyst til at tage på højskole.

 

Kontakt

Højskolen Marielyst

Bøtøvej 2

4873 Væggerløse

Mail: kontor@hsmarielyst.dk

Telefon: 54 13 63 61

Hverdage kl. 9.30 – 12.30

CVR-nr.26139058